Etický kodex společnosti ROCON METEO

Společnost Rocon Meteo se zavazuje dodržovat nejvyšší etické standardy a transparentnost ve všech svých obchodních činnostech. Věříme, že integrita a odpovědnost jsou základními kameny našeho dlouhodobého úspěchu a důvěry našich klientů, partnerů a veřejnosti.

1. ÚČEL

1.1. Cílem tohoto kodexu je definovat základní hodnoty a zásady, kterými se organizace řídí, a poskytnout jasný rámec pro odpovědnost a transparentnost v rámci celé organizace.

1.2. Kodex pomáhá zajistit, aby všichni zaměstnanci a členové organizace dodržovali jednotné standardy a zásady, čímž se vytváří konzistentní a spravedlivé pracovní prostředí.

1.3. Zajišťuje ochranu práv a důstojnosti všech zaměstnanců a podporuje principy rovnosti a spravedlnosti na pracovišti.

1.4. Kodex buduje důvěru mezi zaměstnanci, zákazníky a dalšími zainteresovanými stranami tím, že prokazuje závazek organizace k etickému chování a transparentnosti ve všech jejích činnostech.

1.5. Zlepšuje pověst organizace tím, že zajišťuje etické chování všech zúčastněných stran a nulovou toleranci trestné činnosti.

1.6. Poskytuje ochranu společnosti ROCON METEO před možnou trestní odpovědností v případě, že někdo úmyslně poruší etický kodex spácháním trestného činu. K zajištění této ochrany bude Etický kodex přísně dodržován a vymáhán.

2. ROZSAH PŮSOBNOSTI A ZÁVAZNOST

2.1. Tento etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance, vedoucí pracovníky, ředitele, členy představenstva, dodavatele, smluvní partnery a další zúčastněné strany, které spolupracují se společností ROCON METEO. Každý, kdo je spojen s naší organizací, je povinen jednat v souladu s těmito zásadami.

2.2. Kodex se vztahuje na všechny činnosti a operace společnosti ROCON METEO, včetně interních procesů, externích vztahů a interakcí se zákazníky, dodavateli, partnery a veřejností.  

2.3. Každý zaměstnanec a spolupracovník má povinnost dodržovat etické zásady stanovené v tomto kodexu. Dodavatelé, smluvní partneři a další třetí strany, které jsou v obchodním vztahu se společností ROCON METEO, jsou rovněž povinni dodržovat zásady stanovené v tomto kodexu jako podmínku spolupráce.

3. Důsledky porušení Kodexu chování

3.1. Porušení Kodexu ze strany zaměstnance může vést k různým disciplinárním opatřením, mezi něž patří napomenutí, pozastavení výkonu funkce nebo ukončení pracovního poměru. Porušení Kodexu ze strany dodavatelů nebo zhotovitelů může mít za následek ukončení smluvního vztahu a vyloučení z budoucích obchodních příležitostí se společností ROCON METEO.

3.2. Osoby, které poruší Kodex chování a způsobí společnosti nebo jejímu dobrému jménu škodu, mohou být za způsobenou škodu finančně odpovědné.

3.3. V případech, kdy porušení Kodexu chování zahrnuje nezákonné jednání, mohou být proti pachatelům podniknuty právní kroky, včetně trestního stíhání nebo jiných právních kroků v souladu s platnými zákony.

4. Oznamovací povinnost

4.1. Zaměstnanci a spolupracovníci jsou povinni hlásit jakékoli podezření na porušení Kodexu chování a společnost zajistí, aby oznamovatelé byli chráněni před odvetnými opatřeními.

5. ZÁSADY A PRINCÍPY Etického kodexu

5.1. Čestnost a integrita: Všechny postupy a jednání společnosti ROCON METEO, včetně činností zaměstnanců a vedení, musí být prováděny s nejvyšší mírou čestnosti a poctivosti. Je nezbytné dodržovat vnitřní předpisy společnosti a veškeré zákony v souladu s právním řádem České republiky.

5.2.
Profesionalita a respekt: Očekává se, že zaměstnanci budou své povinnosti vykonávat profesionálně a s respektem k ostatním, včetně kolegů, klientů a dodavatelů. Každý zaměstnanec musí respektovat práva a důstojnost všech osob, se kterými přijdou do styku.

5.3. Osobní odpovědnost: Každý zaměstnanec je odpovědný za své jednání a rozhodnutí, které musí být v souladu s etickými zásadami a hodnotami společnosti. To zahrnuje čestné, transparentní a profesionální jednání a ochotu přijmout důsledky svého jednání a poučit se z chyb.

5.4. Rovné příležitosti: Společnost se zavazuje poskytovat rovné příležitosti všem zaměstnancům a uchazečům bez ohledu na rasu, barvu pleti, národnost, pohlaví, věk, náboženství, sexuální orientaci, zdravotní postižení nebo jiné chráněné charakteristiky. Diskriminace v jakékoli formě je nepřípustná.

5.5. Spolupráce a týmová práce: Společnost podporuje spolupráci mezi odděleními a týmy. Zaměstnanci jsou povzbuzováni k využívání svých znalostí a zkušeností k podpoře kolegů a dosažení společných cílů. Vztahy s externími partnery, zákazníky a dodavateli jsou založeny na profesionalitě, integritě a vzájemné důvěře.

5.6. Transparentnost a poctivost: Základem všech forem spolupráce je transparentnost a poctivost. Společnost očekává, že všechny zúčastněné strany budou dodržovat etické zásady a pracovat v souladu s platnými zákony a předpisy.

5.7. Zdraví a bezpečnost: Zdraví a bezpečnost zaměstnanců jsou prioritou. Společnost se zavazuje poskytovat bezpečné a zdravé pracovní podmínky, které minimalizují riziko úrazů a ohrožení zdraví. Každý zaměstnanec je odpovědný za dodržování bezpečnostních pravidel a postupů.

5.8. Ochrana důvěrných informací: Zaměstnanci jsou povinni chránit důvěrné informace společnosti a jejích klientů před neoprávněným přístupem, vyzrazením nebo zneužitím. Zpracování osobních údajů musí být v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a interními směrnicemi společnosti.

5.9. Nulová tolerance vůči korupci: Společnost uplatňuje politiku nulové tolerance vůči korupci a úplatkářství. Zaměstnanci nesmějí nabízet, slibovat, přijímat ani vyžadovat úplatky nebo jiné nepatřičné výhody za účelem získání nebo udržení obchodních výhod. Všechny dary a pohoštění musí být v souladu s platnými zákony a vnitřními předpisy společnosti.

5.10. Poctivá hospodářská soutěž: Společnost se zavazuje k poctivé a zákonné hospodářské soutěži. Veškeré obchodní praktiky musí být v souladu s antimonopolními a ekonomickými zákony. Zaměstnanci nesmějí uzavírat dohody nebo se zapojovat do praktik, které by mohly omezit hospodářskou soutěž.

5.11. Střet zájmů: Zaměstnanci se musí vyhýbat situacím, které by mohly vést ke střetu zájmů. Jakýkoli potenciální nebo skutečný střet zájmů musí být okamžitě nahlášen nadřízenému nebo příslušnému oddělení. Zaměstnanci nesmějí využívat svého postavení ve společnosti k získání osobních výhod.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Tento etický kodex chování vstupuje v platnost dnem schválení vedením společnosti ROCON METEO a je závazný pro všechny zaměstnance, dodavatele, partnery a další zúčastněné strany.

6.2. Etický kodex bude pravidelně revidován a aktualizován tak, aby odrážel aktuální právní požadavky, obchodní postupy a etické normy. O všech změnách budou včas informováni všichni zaměstnanci a příslušné strany.
Společnost Rocon Meteo se zavazuje dodržovat nejvyšší etické standardy a transparentnost ve všech svých obchodních činnostech. Věříme, že integrita a odpovědnost jsou základními kameny našeho dlouhodobého úspěchu a důvěry našich klientů, partnerů a veřejnosti.